blob: 2537fc39b5bc3ce461f23c96d526501c4b0f0482 [file] [log] [blame]
{
"gpio_configs":[
{
"Name" : "PostComplete",
"LineName" : "POST_COMPLETE",
"Type" : "GPIO",
"Polarity" : "ActiveLow"
},
{
"Name" : "PowerButton",
"LineName" : "POWER_BUTTON",
"Type" : "GPIO",
"Polarity" : "ActiveLow"
},
{
"Name" : "PowerOk",
"LineName" : "PS_PWROK",
"Type" : "GPIO",
"Polarity" : "ActiveHigh"
},
{
"Name" : "PowerOut",
"LineName" : "POWER_OUT",
"Type" : "GPIO",
"Polarity" : "ActiveLow"
},
{
"Name" : "ResetButton",
"LineName" : "RESET_BUTTON",
"Type" : "GPIO",
"Polarity" : "ActiveLow"
},
{
"Name" : "ResetOut",
"LineName" : "RESET_OUT",
"Type" : "GPIO",
"Polarity" : "ActiveLow"
}
]
}